Νομοθεσια σχετικη με τη λειτουργία της ΕΑΑΑ

N.Δ.1171/1972 – Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ν.610/1977 – Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ.1171/1972

Π.Δ.163/1980 – Περί κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της Ε.Α.Α.Α.

Φ.900/ΑΔ.712/73 – Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων που αφορούν στην εκλογή Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Φ.454/ΑΔ.452352 – Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.

Φ.454/ΑΔ.451618 – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.454/ΑΔ.452352

N.1911-1990, fek. A’-166,11.12.1990