Εγγραφή Μέλους – Έκδοση Ταυτοτήτων – Καρτών Ευκολιών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ – ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτοτήτων είναι τα εξής:

1. Συμπληρωμένη την αίτηση (Έντυπο 1) 

2. Βεβαίωση μερίσματος από ΜΤΑ (ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ) (για νέο απόστρατο)

3. ΦΕΚ – Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας (για νέο απόστρατο)

4. Φωτοτυπίες πολιτικών ταυτοτήτων (2 όψεις)

5. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία

Επίσης, μπορείτε με την εγγραφή σας ταυτόχρονα να εγγράψετε και τα μέλη που επιθυμείτε. Για αυτό θα χρειαστεί:

1. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία τους στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης που επισυνάπτεται.

2. Φωτοτυπίες των Αστυνομικών τους ταυτοτήτων (2 όψεις)

3. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία για κάθε μέλος

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του αποστράτου ώστε να φαίνεται η συγγένεια). Σε περίπτωση παντρεμένου τέκνου που επιθυμεί να βγάλει κάρτα για νύφη ή γαμπρό, ξεχωριστό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που φαίνεται ο γάμος.

Κατωτέρω αναρτώνται τα έντυπα καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων. Για τη σωστή επιλογή των  έντυπων και των οδηγιών που απαιτούνται κατά περίπτωση, σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντα το διάγραμμα διαδικασίας εγγραφής και έκδοσης ταυτότητας μέλους.

Οι συνάδελφοι που δεν  χρησιμοποιούν Η/Υ  μπορούν να προμηθεύονται  τα έντυπα, που απαιτούνται για την έκδοση των Ταυτοτήτων και των Καρτών Ευκολιών, από την Κεντρική ΕΑΑΑ και τα Παραρτήματα.

Παρακαλείσθε να συμπληρώνετε ΟΛΑ τα στοιχεία στα σχετικά έντυπα, ώστε η ΕΑΑΑ να αποκτήσει ένα πλήρες μηχανογραφημένο και σωστό  αρχείο.

Α.   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΡΑΦΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΑΑΑ
Β.   έντυπο 1: ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΚΩΝ εα ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
       α.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
       β.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
Γ.   έντυπο 2: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
       α.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
 
Δ.   έντυπο 3: ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
        α. οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
        β. οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
 
Ε.   έντυπο 4: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ
       α.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΞΚΩΝ
       β.   οδηγίες-δικαιολογητικά ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΞΚΩΝ
 

ΣΤ.  έντυπο : ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΕΑΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΚΝΟΥ & Οδηγίες Συμπλήρωσης της αίτησης

       α. Απαιτούμενα  δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για το δελτίο ελευθέρας εισόδου τέκνου (ΔΕΕΤ)