Δραστηριότητες

Ακολουθούν οι δραστηριότητες της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας

 Η σύσφιγξη των υφιστάμενων δεσμών συναδελφικότητας επιτυγχάνεται:

 • Δι’ ιδρύσεως εντευκτηρίων (Λεσχών) της Ένωσης και των παραρτημάτων της.
 • Δι’ οργανώσεως ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών ως και δια πραγματοποιήσεως ομιλιών και διαλέξεων.
 • Δια παντός ετέρου πρόσφορου μέσου, κατά την κρίση των Δ.Σ. της Ένωσης και των παραρτημάτων της.

Η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων επιτυγχάνεται:

 • Δια συχνών επισκέψεων και επαφών Αποστράτων, του Δ.Σ. της Ένωσης, και των τοπικών συμβουλίων των Παραρτημάτων αυτής, στις Διοικήσεις των Μεγάλων Μονάδων ή Κέντρων της Αεροπορίας, που εδρεύουν στην περιοχή τους.
 • Με συμμετοχή της Ένωσης και των παραρτημάτων της στις Εθνικές και Τοπικές εορτές ως και σε άλλες συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις οργανωμένες από τις Στρατιωτικές και Πολιτικές αρχές της περιοχής.
 • Δια του παραθερισμού Αποστράτων Αξιωματικών και οικογενειών αυτών, ως και των ορφανικών οικογενειών, ομού μετά των εν ενεργεία συναδέλφων τους, σε θέρετρα Αξιωματικών της Αεροπορίας.

   Η επιμέλεια των συμφερόντων, η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής δύναται να επιτευχθούν:

 • Δια της εξετάσεως και προωθήσεως προς επίλυση παντός θέματος γενικού ενδιαφέροντος των μελών της Ένωσης (ως π.χ. συνταξιοδοτικού, οικονομικού, παροχής Νομικών Συμβουλών).
 • Δια της αναπτύξεως της δυνατότητας συμμετοχής των μελών εις τα στρατιωτικά εν γένει πρατήρια και της επίτευξης έκπτωσης από διάφορες εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις.

   Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής αυτών θέσης επιτυγχάνεται:

 • Δια της καταλλήλου αναπτύξεως του κοινωνικού τομέα.
 • Δια της χρησιμοποιήσεως εκ των αποστράτων Αξιωματικών, μελών, εκείνων οι οποίοι δύνανται να προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις τους επ’ ωφέλεια του συνόλου.
 • Δια της συμπαραστάσεως της Ε.Α.Α.Α. , εις άπαντα τα μέλη αυτής, εκδηλωμένης τούτης διαφοροτρόπως.

    Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών ως και των μελών των οικογενειών τούτων και η συνέχιση των        προς την Πατρίδα προσφορών επιτυγχάνεται:

 • Δι’ εκδιδομένου υπό της Ένωσης περιοδικού ή εφημερίδος.
 • Δια της οργανώσεως διαλέξεων εθνικού και μορφωτικού περιεχομένου τόσον εις το Κέντρο όσο και εις τα παραρτήματα αυτής.
 • Δια της προβολής του έργου της Ένωσης δια του Τύπου ημερησίου ή συνταξιοδοτικού, του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης.
 • Δια της καταλλήλου εκπροσώπησης της τάξης των Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας στις Εθνικές και Τοπικές εορτές και της προβολής της Ένωσης εις άπασαν την επικράτεια.

    Η εκπροσώπηση επιτυγχάνεται:

 • Δια της συμμετοχής αποστράτων και του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. , των Τοπικών Συμβουλίων των Παραρτημάτων στις δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, παρατάξεις παντός είδους, εορταστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια Εθνικών και Τοπικών Εορτών.
 • Δια της οργανώσεως αντιπροσωπευτικών τμημάτων της Ε.Α.Α.Α., τα οποία δύνανται να συμμετέχουν σε παρελάσεις και παρατάξεις.