Σκοπός

Ο σκοπός της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας είναι : 

  • Η σύσφιγξη των υφισταμένων δεσμών συναδελφότητας μεταξύ των μελών της.
  • Η διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων της.
  • Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.
  • Η εν πνεύματι αλληλεγγύης παροχή βοήθειας και περίθαλψης κατά τα δι” αποφάσεων του Δ.Σ. της Ένωσης καθοριζόμενα:
  • α. Εις τα λόγω έκτακτων περιστατικών έχοντα ανάγκη μέλη της.
  • β. Εις τα έχοντα διακεκριμένη επίδοση στις σπουδές τους τέκνα των μελών της Ε.Α.Α.Α.
  • Η μέριμνα για την διατήρηση και βελτίωση της κοινωνικής αυτών θέσης.
  • Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών της, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.