ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ σε νέο ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ

Δικαιολογητικά για απονομή Μερίσματος σε εξερχόμενο του στρατεύματος

1. Αίτηση δικαιούχου (Στην αίτηση θα αναφέρεται και η επιθυμία αναγνώρισης στο ΜΤΑ διαφόρων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας κλπ.)

2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.

3. Φύλλο Διακοπής Μισθού.

4. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β4 για τυχόν μεταβολές σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.λ.π.

5. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β4 για υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας.

6. Προεδρικό Διάταγμα αποστρατείας ή (προκειμένου για θανόντα εν ενεργεία στρατιωτικό) Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής του σε επόμενο βαθμό.

7. Αντίγραφο Συνταξιοδοτικής Πράξης.

8. Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού.

9. Απογραφικό Δελτίο.

Για περιπτώσεις απονομής μερίσματος σε χηρεύουσες οικογένειες θανόντων εν ενεργεία στρατιωτικών, πέραν των ανωτέρω, απαιτούνται :

      1.  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

      2.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του θανόντος.

      3.  Διαταγή διαγραφής του από τη δύναμη της Π.Α.