Προγράμματα και Δραστηριότητες CLIMS Έτους2021( ΓΕΕΘΑ )

Προγραμματισμός Έτους 2021

(πηγή ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ)