Είσοδος στο ΚΑΑΥ Μαλακίου

Σύμφωνα με έγγραφο της 32 ΤΑΞ/ΠΝ, το οποίο μας κοινοποιήθηκε από την Ε.Α.Α.Σ. Μαγνησίας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το χειριστή θέματος για λήψη περαιτέρω διευκρινίσεων, στα πλαίσια τήρησης των καθοριζομένων από την Πολιτεία μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, το καθεστώς εισόδου στο ΚΑΑΥ Μαλακίου παραμένει ως είχε με μοναδική τροποποίηση,  σε ότι αφορά τους επισκέπτες,  εν/εν και ε.α. Αξκούς-Υπξκούς καθώς και του εν/εν πολιτικού προσωπικού-συνταξιούχους, το ότι ο αριθμός επισκεπτών είναι συγκεκριμένος και δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τα εκάστοτε ισχύοντα περιοριστικά μέτρα.

ΟΙ ΑΝΩΤΈΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ/ΤΑ ΑΓΑΜΟ/ΜΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ

Κατόπιν τούτου, τα μέλη του Παραρτήματος ενημερώνονται ότι, είναι πιθανόν, να μην τους επιτραπεί η είσοδος, ανάλογα με την πληρότητα του προβλεπόμενου αριθμού επισκεπτών.

Πέραν των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια χρήσης των ευκολιών του ΚΑΑΥ, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες του προσωπικού του, σε ότι αφορά τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού.