Προσωρινές Βεβαιώσεις Ελευθέρας Εισόδου

Σύμφωνα με την υπ” αριθ. 9/23-3-2016 Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. (Θέμα 7ο), η οποία μας κοινοποιήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 400/10-7-2019/Ε.Α.Α.Α. έγγραφο, καθιερώθηκε η έκδοση Προσωρινών Βεβαιώσεων Ελευθέρας Εισόδου, για τους πρόσφατα αποστρατευόμενους συναδέλφους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, έως ότου εκδοθεί/ούν η Ταυτότητα Αποστράτου και/ή τα Δελτία Ελευθέρας Εισόδου των προστατευομένων Μελών.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις εκδίδονται από τα κατά τόπους Παραρτήματα, και έχουν επτάμηνη ισχύ.