Αντικατάσταση Προέδρου Παραρτήματος

Σύμφωνα με την υπ” αριθ. 25/11-7-2019 (Θέμα 3ο) Απόφαση Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α., γίνεται αποδεκτή η από 5-7-2019 παραίτηση του Προέδρου του Παραρτήματος και ορίστηκε νέος Πρόεδρος ο Ασμχος ε.α. Νικόλαος Τσεκούρας.