Σύνθεση Νέου Τ.Σ. Παραρτήματος

Στην 6η/12-2-2019 έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. ΕΑΑΑ, με ομόφωνη απόφαση των Μελών του, εγκρίθηκε ο διορισμός του Τοπικού Συμβουλίου ως εξής :

Ασμχος ε.α. Ελευθέριος Σπανομήτρος                Πρόεδρος

Σμχος ε.α. Ελευθέριος Πρωτόπαππας                Αντιπρόεδρος

Σγος ε.α. Δημήτριος Σιφνιώτης                            Γραμματέας

Σγος ε.α. Φίλιππος Μαυραϊνός                            Ταμίας

Ορφ. Μέλος Εριφύλη Τσίκα                                 Μέλος