Παρουσίαση Θέσεων Απτχου (Μ) εα Γεωργίου Βορρόπουλου Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή ΓΕΑ Υποψηφίου Προέδρου ΔΣ ΕΑΑΑ

Με θέληση και όραμα για το παρόν και το μέλλον
Αθήνα 16 Οκτ. 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,
Kαταθέτοντας την υποψηφιότητά μου και επιλέγοντας το δρόμο της ενεργούς συμμετοχής στα δρώμενα της ΕΑΑΑ γνωρίζω απόλυτα το δύσκολο δρόμο που επιλέγω και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνω απέναντί σας.
Ένα δρόμο τομών και ρήξεων που πρέπει να γίνουν ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε και πάλι την ΕΑΑΑ σε ένα οργανισμό που θα είναι σεβαστός από όλους και θα συσπειρώνει την οικογένεια των αποστράτων αξιωματικών και όλων των μελών της. Έναν οργανισμό, αρχών και αξιών, σύγχρονο και αποτελεσματικό, όπου όλοι συμμετέχουν ισότιμα, που μπορεί να προβάλλει προβλήματα και να διεκδικεί δυναμικά την επίλυσή τους.
Πιστεύοντας σε αυτό το στόχο και στις δυνατότητες της Ένωσής μας, θεωρώ ότι έφθασε η στιγμή για να υπάρξει μια νέα αρχή, βασισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες, στην εκμετάλλευση των γνώσεων και εμπειριών των μελών της, στη διαφάνεια της συνολικής διαχείρισης, στην καινοτομία και στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.
Για να μπορέσει να γίνει αυτή η νέα αρχή θα απαιτηθεί να υπάρξουν δομικές αλλαγές στη συνολική λειτουργία της Ένωσης, να αυξηθεί η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μελών της, να υπάρξει συνεργασία όλων των φορέων και σύγκλιση των όποιων απόψεων και να ξεφύγουμε από εσωστρεφείς και συντεχνιακές τάσεις που παρατηρούνται κατά καιρούς. Ειδικά για το τελευταίο, θεωρώ επιβεβλημένη την αποβολή της όποιας συντεχνιακής τάσης από όπου και να προέρχεται, αλλά και των όποιων προσωπικών επιδιώξεων. Η Ένωση ανήκει σε όλους, ανεξάρτητα ειδικότητας, προέλευσης και τρόπου κατάταξης και αυτό πρέπει να κατανοηθεί και εμπεδωθεί από όλους.
Επίσης, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η ανατροπή της εντύπωσης αρκετών ότι η ΕΑΑΑ είναι μόνο για έκδοση ταυτοτήτων και προγραμματισμό παραθερισμού, γεγονός που την απαξιώνει και περιθωριοποιεί τόσο στα μέλη της όσο και στα μάτια τρίτων. Μια ανατροπή που πρέπει να υπάρξει, όσο το δυνατόν συντομότερα, για να επανέλθει η εμπιστοσύνη των μελών της και να δυναμώσει και πάλι η Ένωσή μας
Συνεχή επιδίωξη θα πρέπει να αποτελεί η υπέρβαση, η ενότητα των μελών, η ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και η διεκδίκηση της επίλυσης θεμάτων που απασχολούν την οικογένεια των αποστράτων, ειδικά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Επίσης, η ΕΑΑΑ θα πρέπει να αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης και προτάσεων προς όφελος όλων των μελών, αλλά και της ευρύτερης αεροπορικής οικογένειας.
Ειδικά για τα Παραρτήματα, θεωρώ ότι η στόχευση πρέπει να είναι προς τηn κατεύθυνση της αναβάθμισης τους σε περιφερειακές ενώσεις αποστράτων υπαγόμενες διοικητικά στη Κεντρική Υπηρεσία, με εκλογή των ΔΣ και όχι με ορισμό κατόπιν δημοσκοπήσεων.

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,
με τις σκέψεις αυτές, σας παραθέτω δέσμη ενεργειών και δράσεων που πιστεύω ότι πρέπει και μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη τριετία, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να αναλυθούν μέσω της ΗτΑ, λόγω του περιορισμένου χώρου που έχει δοθεί ανά υποψήφιο, που αποτελούν την προσωπική μου δέσμευση απέναντι σας. Ενέργειες και δράσεις που πιστεύω ότι μπορούν να αναβαθμίσουν και εκσυγχρονίσουν την ΕΑΑΑ και να βοηθήσουν στην νέα αρχή που αναζητώ, με τη σύμφωνη γνώμη όλων σας.
1. Επανεξέταση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Ένωσης και Παραρτημάτων και υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων προς το ΓΕΑ -ΥΠΕΘΑ για τις απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες. Για νομοθετικές αλλαγές που αφορούν και τις υπόλοιπες ενώσεις προβολή τους σε συνεργασία με αυτές μέσω του συντονιστικού των ενώσεων.
2. Ενεργή συμμέτοχή των Παραρτημάτων στη διαμόρφωση σημαντικών θέσεων της ΕΑΑΑ. Προς τη κατεύθυνση αυτή θα είναι η άμεση θέσπιση συμβουλίου προέδρων Παραρτημάτων υπό το πρόεδρο της ΕΑΑΑ, με τακτές συνεδριάσεις είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη.
3. Εντατικοποίηση της συνεργασίας με τους Συλλόγους Αποφοίτων Σχολών της ΠΑ για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κοινές δράσεις όπου απαιτείται. Προς τη κατεύθυνση αυτή θα είναι η άμεση θέσπιση συντονιστικού οργάνου με συμμετοχή των προέδρων της ΕΑΑΑ και των Συλλόγων Αποφοίτων.
4. Εκμετάλλευση των σύγχρονων εργαλείων πληροφορικής, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ένωσης, για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την βέλτιστη εξυπηρέτηση των μελών, τη ταχεία ενημέρωση σε θέματα ενδιαφέροντος και την δικτυακή επικοινωνία μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και Παραρτημάτων.
5. Θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είτε για την διενέργεια των εκλογών, είτε για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων σε περιπτώσεις που θα απαιτηθεί η γνώμη όλων των μελών της Ένωσης.
6. Ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των μελών της Ένωσης σε δραστηριότητες και τομείς ενδιαφέροντος, με εκμετάλλευση του γνωστικού τους πεδίου και των εμπειριών τους. Ως πρώτη «δεξαμενή» προς τη κατεύθυνση αυτή θεωρώ τη χρησιμοποίηση όλων των υποψηφίων που δεν θα εκλεγούν και με την υποψηφιότητά τους έδειξαν ότι επιθυμούν να είναι ενεργά μέλη της ΕΑΑΑ.
7. Θέσπιση μονίμων επιτροπών και συγκρότηση ad hoc (όταν απαιτείται) ομάδων εργασίας για μείζονα θέματα που απασχολούν την ΕΑΑΑ και την οικογένεια των αποστράτων, με εθελοντική στελέχωση από μέλη της ένωσης. Προς τη κατεύθυνση αυτή θα ζητηθεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλα τα μέλη της ένωσης και τους συλλόγους αποφοίτων , ανεξάρτητα περιοχής διαμονής.
8. Καθιέρωση διαδικασίας υποβολής νέων ιδεών και προτάσεων και θέσπιση μόνιμης επιτροπής αξιολόγησης τους.
9. Ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης με στοχευμένες δραστηριότητες και καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού.
10. Θέσπιση συστήματος στοχοθεσίας, με τακτή ενημέρωση των μελών της Ένωσης για την εξέλιξη όλων των στόχων, που θα τεθούν σε συνεργασία με τα Παραρτήματα.
11. Εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΑΑΑ με τη ΠΑ με σκοπό την αύξηση των δεσμών της μεγάλης αεροπορικής οικογένειας, την επίλυση θεμάτων της ΕΑΑΑ, τη παροχή διευκολύνσεων και την εκμετάλλευση της δεξαμενής γνώσεων και εμπειριών των αποστράτων επ’ ωφέλεια της ΠΑ.
12. Προβολή για επίλυση θεμάτων που απασχολούν την ΕΑΑΑ, την οικογένεια των αποστράτων και των ορφανικών μελών προς το εποπτεύων Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, καθώς και παρεμβάσεις σε άλλους κρατικούς φορείς η Νομικά Πρόσωπα εφόσον απαιτηθεί.
13. Πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων της ένωσης και πλήρης εφαρμογή του προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
14. Θέσπιση διαδικασίας προσβασιμότητας όλων των μελών της ΕΑΑΑ στα πρακτικά και στις αποφάσεις του ΔΣ.
15. Εξορθολογισμός των δαπανών και διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης των πόρων από τρίτες πηγές.
16. Δημόσια διαβούλευση για σημαντικά θέματα που θα προκύπτουν, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη της Ένωσης να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συνεισφέρουν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων, που θα καθορίζουν το μέλλον της Ένωσης.
17. Θεσμοθέτηση ετήσιας ενημέρωσης επί των πεπραγμένων της ΕΑΑΑ και της διαχείρισης των πόρων, καθώς και των στόχων και ενεργειών της επόμενης χρονιάς.
18. Επανεξέταση και επικαιροποίηση του όλου συστήματος μοριοδότησης παραθερισμού και υποβολής αιτήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα.
19. Επανεξέταση του όλου πλαισίου έκδοσης της εφημερίδας της Ένωσης «Ηχώ των Αιθέρων», ώστε να αποτελέσει ένα χρηστικό μέσο επικοινωνίας είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή , είτε σε συνδυασμό και των δύο. Παράλληλα εξέταση της δυνατότητας μετάπτωσης της εφημερίδας σε τριμηνιαίο έντυπο περιοδικό με χρήση των δυνατοτήτων της ΥΑΕ.
20. Εξέταση της δυνατότητας δημιουργίας δικτύου τοπικών εκπροσώπων της Ένωσης σε όλους τους νομούς της χώρας υπαγομένων στα Παραρτήματα, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και υλοποίησή του εφόσον είναι εφικτό.
21. Εξεύρεση και εφαρμογή λύσεων σχετικά με θέματα που έχουν σχέση με την υγειονομική κάλυψη από το 251 ΓΝΑ και επίλυση της εκκρεμότητας των κρατήσεων υπέρ ΝΙΜΤΣ με εκτροπή τους υπέρ του Νοσοκομείου μας.
22. Συνέχιση και εντατικοποίηση της συνεργασίας με το ΜΤΑ και τη προάσπιση της αυτοτέλειας του.
23. Διερεύνηση της δυνατότητας παροχής προσφορών από τρίτους για τα μέλη της ένωσης, με τη χρήση της ταυτότητας μέλους της ΕΑΑΑ.
24. Δυναμική παρουσία της ΕΑΑΑ στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία.

   Πέραν αυτών, είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις δικές σας απόψεις και προτάσεις, ώστε εφόσον κριθεί απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και εμπλουτισμός των πιο πάνω, προκειμένου συγκροτηθεί η λίστα δεσμεύσεων που προτίθεμαι να ακολουθήσω, εφόσον εκλεγώ, και για την οποία θα ζητήσω την
έγκριση και ιεράρχησή της από το νέο ΔΣ μετά τη συγκρότηση του. Μια λίστα δεσμεύσεων που θα αποτελέσει στο τέλος της θητείας του νέου ΔΣ το κριτήριο για να αξιολογηθεί η απόδοση και το έργο του.

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΑΑΑ,
με θέληση και όραμα για το παρόν και το μέλλον της Ένωσής μας και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνω απέναντι σας, με την αρωγή του ΔΣ της κεντρικής υπηρεσίας και των ΔΣ των Παραρτημάτων, που θα προκύψουν στις επικείμενες εκλογές, αλλά και όλων των μελών της Ένωσης, με πνεύμα ομάδας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με επιμονή στο στόχο και προσήλωση στην αποστολή, η ΕΑΑΑ μπορεί και πρέπει να κάνει το μεγάλο άλμα και να εκπληρωθεί το «εν τη ενώσει η ισχύς»
Στη προσπάθεια μου αυτή για μια νέα αρχή, πιστεύω ότι θα σας βρω αρωγούς και με τη δική σας απόφαση και εντολή στις επικείμενες εκλογές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί, για μια ΕΑΑΑ δυνατή, σύγχρονη, πρωτοποριακή και έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
Σας καλώ επίσης, για την αθρόα συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία την Κυριακή 25 Νοεμβρίου, πιστεύοντας ότι όσο μεγαλύτερη θα είναι αυτή, τόσο πιο δυνατό θα είναι το ΔΣ που θα προκύψει, για να εκπληρώσει το δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο έργο, που θα αναλάβει την επόμενη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του.

Με εκτίμηση

Απτχος (Μ) εα Γεώργιος Βορρόπουλος
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
Τηλ. (VPN) : 6983502800
e-mail : gvorop@gmail.com
* Στην ΗτΑ θα δημοσιευθεί βιογραφικό μου σημείωμα με σύντομο μήνυμα, λόγω του περιορισμού χώρου που έχει τεθεί.