Χορήγηση Βοηθήµατος Αριστούχου Μαθητού (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται στα Μέλη του Παραρτήματος, θα υποβληθούν και φέτος δικαιοδοτικά  για την βράβευση των αριστούχων µμαθητών-τριών σχολικού έτους  2016-2017.

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:

  1. Τα τέκνα των µελών µας να είναι αριστούχα της Β’ και Γ’ Τάξεως Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας και τα Τεχνικά Λύκεια, µε Μ.O.βαθµολογίας 18,1 και άνω, σύµφωνα µε το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 τουΥπουργείου Παιδείας.
  2. Ο αριθµός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται µε απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό 320,00€ το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του βραβευμένου μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:

  1. Αίτηση από τον νόµιµο Επίτροπο (κηδεµόνας – πατέρας – µητέρα), όπως το υπόδειγµα στο τέλος της ανακοίνωσης.

 

  1. Βεβαίωση του Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εµφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθµολογίας των µαθηµάτων του µαθητή και ο χαρακτηρισµός «ΑΡΙΣΤΑ». (Δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκείου), ή υποβολή φωτοαντιγράφου του Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.

 

  1. Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού του τέκνου και σε περίπτωση µη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Λογαριασµού µε το όνοµα ενός εκ των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (θεωρηµένη µε το γνήσιο της υπογραφής) στήν οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Λογαριασµό.

 

  1. Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών µέχρι             9 Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Πέμπτη ,στην Γραμματεία  του Παραρτήματος.

 

  1. Παρακαλούµε όπως τηρηθεί η ηµεροµηνία παραγράφου 4 προκειµένου υποβάλλουµε τα δικαιολογητικά.