ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 – 2016

Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητού (Β.Α.Μ.) Σχολικού  Έτους 2015-2016

 

Ανακοινώνεται στα Μέλη της Ε.Α.Α.Α. η χορήγηση βοηθήματος αριστούχων μαθητών  σχολικού έτους 2015-2016.

Α.   Προϋποθέσεις

1.   Τα τέκνα των μελών μας να είναι αριστούχα της  Β΄ και Γ΄ Τάξεως Δημοσίου ή Ιδιωτικού  Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας (τα Τεχνικά Λύκεια αποκλείονται), με Μ.Ο. βαθμολογίας 18,1 και άνω, σύμφωνα με το Π.Δ. 60/60 ΤΟΥ Υπουργείου Παιδείας.

2.   Ο αριθμός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται με  απόφαση του κ. Α/Γ.Ε.Α. και χορηγείται στον υπό βράβευση μαθητή χρηματικό ποσό των 320€  το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του βραβευμένου μαθητή από το Γ.Ε.Α./ΟΛΚΑ.

Β.  Δικαιολογητικά

1.    Αίτηση από τον νόμιμο Επίτροπο (κηδεμόνας-πατέρες-μητέρα).

2.   Βεβαίωση του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εμφαίνεται  Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή και ο χαρακτηρισμός π.χ. <<ΑΡΙΣΤΑ>>. (Δίδεται από τη Γραμματεία του Λυκαίου). Ή υποβολή φωτοαντίγραφου του Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.

3.   Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού του τέκνου και σε περίπτωση μη υπάρξεως, να υπάρχει και το όνομά του τέκνου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στον οποίο ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικ/κο Λογαριασμό.

4.  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του/της αριστούχου.

5.    Υποβολή των δικαιολογητικών όλων των παραπάνω κατηγοριών μέχρι  την 11η  Νοεμβρίου του 2016 ημέρα Παρασκευή στην Γραμματεία του Παραρτήματος μας.

Παρακαλούμε όπως τηρηθεί η ημερομηνία της  4ης παραγράφου  προκειμένου να τις υποβάλουμε στο Γ.Ε.Α. για την έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.