ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2015.

Το Μ.Τ.Α. για το έτος 2015 θα πληρώσει τις παρακάτω ημερομηνίες:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015                             5 Ιανουαρίου 2015

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015                          2 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015                                     2 Μαρτίου 2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015                                    1 Απριλίου 2015

ΜΑΙΟΣ 2015                                           4 Μαΐου 2015

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015                                       1 Ιουνίου 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015                                       1 Ιουλίου 2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015                                3 Αυγούστου 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015                          1 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015                                1 Οκτωβρίου 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015                               2 Νοεμβρίου 2015

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015                            1 Δεκεμβρίου 2015