ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΟΕΜΑ ΚΑΤΑ 35,5%

Αθήνα, 10 Σεπτ. 14

ΘΕΜΑ: Μείωση τιμής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆.Σ./Μ.Τ.Α. στην υπ’ αριθμ. 18/09 Ιουλ. 14 συνεδρίασή του, η οποία εγκρίθηκε από τον κ. ΥΦ.ΕΘ.Α, μειώνεται από 1 Ιουλίου 2014 η τιμή μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. από τα € 3,10 στα € 2,00.

2. Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη αναγκαστικά λόγω της μεγάλης μείωσης των εσόδων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. κατά το Α’ εξάμηνο του 2014, οπότε κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου η λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. να είναι απολύτως σύμφωνη με τις δεσμευτικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις λοιπές οδηγίες, δημοσιονομικούς κανόνες και στόχους εκτέλεσης του Π/Υ 2014.

3. ∆ιευκρινίζεται ότι, για τη μείωση των επιπτώσεων που προκαλούν στους μερισματούχους του Ταμείου μας, η παρακράτηση των διαφορών που θα προκύψουν θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις (αναγκαστικώς μέχρι 31/12/2014), αρχής γενομένης από την καταβολή μερίσματος Οκτωβρίου.

Ασμχος (Ο) Παρθένιος ∆όντσιος

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής