ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασμχος ε.α. Νικόλαος Τσεκούρας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σμχος ε.α. Ελευθέριος Πρωτόπαππας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σγος ε.α. Αναστάσιος Κυριαζής

ΤΑΜΙΑΣ: Ορφ. Μέλος Εριφύλη Τσίκα

ΜΕΛΟΣ:  Σγος ε.α. Δημήτριος Σιφνιώτης